Pressebilder

Box Inc - bedruckter Karton

Querformat, JPG, 2048 x 1149px

Herunterladen

Box Inc - bedruckter Karton

Hochformat, JPG, 1080 x 1080px

Herunterladen

Box Inc - Menschen

Querformat, JPG, 5120 x 2880 px

Herunterladen

Box Inc - Menschen

Hochformat, JPG, 1080 x 1080px

Herunterladen

Box Inc - Person

Querformat, JPG, 2048 x 1149px

Herunterladen

Box Inc - Person

Hochformat, JPG, 1080 x 1080px

Herunterladen

Box Inc - Box

Querformat, JPG, 2048 x 1149px

Herunterladen

Box Inc - Box

Hochformat, JPG, 1080 x 1080px

Herunterladen

Box Inc - Boxen

Querformat, JPG, 2048 x 1149px

Herunterladen

Box Inc - Boxen

Hochformat, JPG, 1080 x 1080px

Herunterladen

Mikael Fristedt Westre

Head of Box Inc

Herunterladen

Daniel Solbach

Customer Success Manager

Herunterladen

Philippa Köhnk

Advisor

Herunterladen

Box Inc - Logo

SVG

Herunterladen

Box Inc - Logo

Querformat, PNG, 2048 x 1149px

Herunterladen

Box Inc - Logo

Hochformat, PNG, 1080 x 1080px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

E-Commerce Study

Square format, PNG, 4500 x 4500px

Herunterladen

Pressekontakte

Sarah Schrödel

Telefon: +49 174 176 37 38

E-Mail: boxinc@piabo.net